Ludzie

Zespół roboczy

Przemysław Kabalski

Interesuje się kulturowymi, społecznymi, psychologicznymi, organizacyjnym i różnymi innymi aspektami rachunkowości. Badał lub bada m.in. związek osobowości i płci z preferencjami w zakresie polityki rachunkowości, stereotypy na temat zawodu księgowego, bariery awansu kobiet w tym zawodzie, wypalenie zawodowe w zawodach związanych z rachunkowością. Pomysłodawca i kierownik Centrum. Pracuje w Katedrze Rachunkowości na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego (dr hab., prof. UŁ).

przemyslaw.kabalski@uni.lodz.pl

Nelli Artienwicz

Zajmuje się kognitywnymi i neuronalnymi podstawami podejmowania decyzji w środowisku księgowym, wykorzystaniem metafor i analogii w rozumieniu zasad rachunkowości oraz zagadnieniem stresu i odporności psychicznej specjalistów rachunkowości. Prowadzi głownie badania eksperymentalne, na styku rachunkowości i psychologii. Jednocześnie jest trenerką z zakresu umiejętności miękkich (m.in. zarządzanie energią osobistą, asertywność w pracy księgowego, zarządzanie sposobem myślenia, trening antystresowy dla księgowych).

nelli.artienwicz@ug.edu.pl

Elżbieta Jaworska

Interesuje się przede wszystkim psychologicznymi i językowymi, a także społecznymi i kulturowymi aspektami rachunkowości. Prowadzi badania w zakresie m.in. stosowania strategii zarządzania wrażeniem w raportowaniu finansowym i niefinansowym, postrzegania przez księgowych wpływu uwarunkowań psychologicznych (np. procesy poznawcze, nastrój, motywacja, stres), społecznych (relacje międzyludzkie) i etycznych na tworzenie informacji sprawozdawczej, płci w kontekście różnorodności i zawodu księgowego, a także wpływu pozytywnych emocji na uczenie się rachunkowości. Pracuje w Katedrze Ekonomii i Rachunkowości na Wydziale Ekonomii Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie (dr).

elzbieta.jaworska2@gmail.com

Dominika Korzeniowska

Interesuje się psychospołecznymi uwarunkowaniami podejmowania decyzji przez osoby związane z rachunkowością i finansami, a także działalnością firm z sektora usług dla biznesu (BPO/SSC/GBS). W pracy naukowej ceni możliwość pogłębiania wiedzy o naturze zjawisk metodami jakościowymi. Pracuje jako adiunkt w Społecznej Akademii Nauk w Łodzi (prowadzi m.in. konwersatoria pt. „Rachunkowość i finanse behawioralne” oraz „Pułapki w podejmowaniu decyzji” wg autorskiego programu).

ddkorzeniowska@gmail.com

Ewa Wanda Maruszewska

Interesuje się etyką w rachunkowości, problemami aplikacji międzynarodowych regulacji sprawozdawczości finansowej, rachunkowością połączeń jednostek gospodarczych oraz stosowaniem nowoczesnych rachunków kosztów. W tych obszarach prowadzi interdyscyplinarne badania ilościowe i jakościowe (z zastosowaniem ankiet, wywiadów oraz eksperymentów wśród księgowych, doradców podatkowych itp.). Pracuje w Katedrze Informatyki i Rachunkowości Międzynarodowej Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach (dr hab., prof. UEK).

ewa.maruszewska@ue.katowice.pl

Marta Nowak

Interesuje się psychologicznymi, etycznymi, społecznymi, kulturowymi, językowymi i zarządczymi aspektami rachunkowości.  Prowadzi przy użyciu metod jakościowych, psychometrycznych i eksperymentalnych indywidualne oraz zespołowe badania nad zagadnieniami takimi jak: postrzeganie zawodów związanych z rachunkowością (księgowi, biegli rewidenci, controllerzy), percepcja pracy z zakresu rachunkowości, wypalenie zawodowe osób związanych z rachunkowością, postrzeganie czasu przez osoby związane z rachunkowością, behawioralne aspekty budżetowania, zarządzanie karierą i motywacja do pracy w zawodach związanych z rachunkowością. Pracuje w Katedrze Rachunku Kosztów, Zarządzania Podatkami i Controllingu na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu (dr hab., prof. UEW).

kliknij, żeby zobaczyć ofertę współpracy naukowej

marta.nowak@ue.wroc.pl

Barbara Czarniawska

Bada organizowanie i zarządzanie z perspektywy procesualnej i feministycznej; ostatnio w centrum jej zainteresowań jest związek między praktyką zarządzania i kulturą masową. Jako metodolog zajmuje się technikami badań terenowych i zastosowaniem narratologii w naukach społecznych.
Jest emerytowanym profesorem organizacji i zarządzania na Uniwersytecie w Goteborgu w Szwecji.

barbara.czarniawska@gri.gu.se

Anna Paszkowska-Rogacz

Zajmuje się badaniami uwarunkowań psychologicznych rozwoju zawodowego i wyboru kariery. Jest dyrektorem Instytutu Psychologii Wydziału Nauk o Wychowaniu na Uniwersytecie Łódzkim (dr hab., prof. UŁ).

anna.paszkowska-rogacz@uni.lodz.pl

Anna Szychta

Interesuje się historycznymi, organizacyjnymi i społecznymi aspektami rachunkowości. Prowadzi działalność naukowo-badawczą w dyscyplinie nauki o zarządzaniu i jakości, specjalizując się w rachunkowości zarządczej, teorii, metodologii i historii rachunkowości. Zajmuje się badaniem koncepcji i praktyki zarządzania oraz rachunku kosztów w Polsce przed II wojną światową, a także współczesnymi zagadnieniami rachunkowości związanymi ze zrównoważonym rozwojem podmiotów gospodarczych. Jest kierownikiem Zakładu Teorii Rachunkowości w Katedrze Rachunkowości na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego (prof. dr hab., profesor nauk społecznych).

anna.szychta@uni.lodz.pl

Monika Łada

Badaczka społecznego i technologicznego wymiaru rachunkowości. Prowadzi badania jakościowe praktyk rachunkowości z wykorzystaniem teorii społecznych. Autorka monografii naukowej pt. „Rachunkowość jako produkt i narzędzie legitymizacji”. Aktualnie realizuje projekt naukowy pod tytułem „Transformacja cyfrowa rachunkowości”. Zatrudniona na stanowisku profesora uczelni w Instytucie Rachunkowości Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie.

mlada2@sgh.waw.pl

Mikołaj Turzyński

Interesuje się społecznymi uwarunkowaniami rachunkowości. Bada rachunkowość w stanach krytycznych, zarówno w ujęciu historycznym –  okresie  II Wojny światowej, jak i współczesnym – obszarze przestępczości ekonomicznej. Pracuje w Katedrze Rachunkowości na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego (dr hab., prof. UŁ) oraz w Instytucie Ekspertyz Ekonomicznych i Finansowych w Łodzi (dr hab., prof. IEEF).

mikolaj.turzynski@uni.lodz.pl

Justyna Dobroszek

Interesuje się organizacyjnym, społecznymi i psychologicznymi aspektami rachunkowości zarządczej/controllingu z ukierunkowaniem na działalność logistyczną. Badała m.in. tożsamość zawodową controllerów i specjalistów logistyki. Była pomysłodawcą i realizatorem anglojęzycznego wydania specjalnego „Zeszytów Teoretycznych Rachunkowości” pt. Accounting and Behavioral Sciences – a successful marriage or an extravagant crusade? (we współpracy z Tampere University). Pracuje w Katedrze Rachunkowości na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego (dr hab., prof. UŁ).

justyna.dobroszek@uni.lodz.pl

Małgorzata Czerny

Interesuje się kulturowymi, społecznymi i psychologicznymi aspektami rachunkowości. Bada m.in. wpływ czynników kulturowych, w szczególności religii, na rozwój teorii i praktyki rachunkowości, związki pomiędzy kulturą lub religią a etyką osób zawodowo związanych z rachunkowością. Pracuje w Katedrze Rachunkowości Zarządczej na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu (dr, adiunkt).

malgorzata.czerny@ue.poznan.pl

Marek Masztalerz

Interesuje się społeczno-humanistycznymi nurtami w nauce rachunkowości, zwłaszcza kwestiami lingwistycznymi (metafora rachunkowości jako języka oraz język naturalny w rachunkowości). Bada różne aspekty komunikacji w teorii, polityce i praktyce rachunkowości. Pracuje na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu w Katedrze Rachunkowości i Rewizji Finansowej (na stanowisku profesora uczelni).

marek.masztalerz@ue.poznan.pl

Marcin Osikowicz

Zajmuje się kwestią przedstawiania postaci księgowych w kulturze, zarówno popularnej, jak i tzw. wysokiej. Bada stereotyp księgowego i sposoby przełamywania tego stereotypu. Ostatnio interesuje się również etycznymi aspektami zawodu księgowego. Pracuje w Katedrze Rachunkowości Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie (dr, starszy wykładowca).

osikowicz@interia.pl

Aleksandra Baszczyńska

Interesuje się nieklasycznymi metodami statystycznymi i ich zastosowaniami w badaniu zjawisk ekonomiczno-społecznych oraz procedurami zbierania i przetwarzania danych statystycznych. Wspiera nas w ilościowych badaniach rachunkowości. Jest m.in. współautorką badań wypalenia zawodowego w zawodach związanych z rachunkowością. Pracuje w Katedrze Metod Statystycznych Wydziału Ekonomiczno-Socjologicznego Uniwersytetu Łódzkiego (dr hab.). Jest „Główną Statystyczką” Centrum.

aleksandra.baszczynska@uni.lodz.pl

Joanna Cewińska

Interesuje się zarządzaniem zasobami ludzkimi, dysfunkcjami i patologiami w zarządzaniu zasobami ludzkimi, zarządzaniem w sporcie, a ostatnio – problemami kierowania zespołami zróżnicowanymi ze względu na styl życia ich członków. Prowadzi badania ankietowe, wykorzystuje także techniki badań terenowych. Brała udział w badaniu związku osobowości zawodowej z preferencjami w zakresie polityki rachunkowości. Pracuje w Katedrze Zarządzania Zasobami Ludzkimi Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego (dr hab., prof. UŁ)

joanna.cewinska@uni.lodz.pl

Marzena Syper-Jędrzejak

Zajmuje się szeroko pojętą problematyką psychologicznych „miękkich” aspektów zarządzania ludźmi w organizacjach. Jej zainteresowania badawcze dotyczą zwłaszcza tematyki work-life balance, corporate wellness i profilaktyki stresu w zarządzaniu. Jest współautorką badań wypalenia zawodowego wśród biegłych rewidentów. Pracuje w Katedrze Zarządzania Zasobami Ludzkimi na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego (jest adiunktem, ma stopień doktora).

marzena.syper@uni.lodz.pl

Lena Grzesiak

Obecnie prowadzi badania jakościowe nad controllingiem personalnym oraz skutecznością audytu wewnętrznego. Interesuje się także dysfunkcjami oraz patologiami w zarządzaniu zasobami ludzkimi, pomiarem kapitału ludzkiego oraz społecznymi i psychologicznymi uwarunkowaniami rachunkowości. Adiunkt (doktor) w Katedrze Zarządzania Zasobami Ludzkimi na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego.

lena.grzesiak@uni.lodz.pl

Zuzanna Firkowska-Jakobsze

Interesuje się kulturowymi, społecznymi i psychologicznymi aspektami rachunkowości, głównie w sektorze publicznym. Bada m.in. wpływ czynników psychologicznych na praktykę zarządzania i rachunkowości w sektorze publicznym, związki pomiędzy osobowością księgowych a barierami rozwoju systemów pomiaru dokonań. Pracuje w Katedrze Rachunkowości na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego (dr, adiunkt).

zuzanna.jakobsze@uni.lodz.pl

Joanna Szwajcar

Naukową pasję do rachunkowości łączy z praktyką zawodową w tej dziedzinie. Swoje zainteresowania naukowe, oprócz problematyki rachunkowości świadczeń pracowniczych, koncentruje wokół społecznych i organizacyjnych aspektów rachunkowości ze szczególnym naciskiem na środowisko pracy księgowych. Ostatnio bada wypalenie zawodowe wśród księgowych i w innych zawodach związanych z rachunkowością. Jest zatrudniona na stanowisku naukowo-dydaktycznym w Katedrze Rachunkowości na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego. W Centrum, poza badaniami, zajmuje się kwestiami organizacyjnymi.

joanna.szwajcar@uni.lodz.pl

Aleksandra Ferens

Obecnie interesuje się społecznymi i psychologicznymi czynnikami decyzji dyrektorów finansowych i głównych księgowych (w zakresie prezentowania informacji w raportach zintegrowanych) oraz biegłych rewidentów (w zakresie wydawanej opinii). Aktualnie prowadzi badania dotyczące podejmowanego cyberryzyka przez podmioty gospodarcze z uwzględnieniem najważniejszego czynnika jakim jest w tym zakresie człowiek. Pracuje w Katedrze Rachunkowości Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach.

aleksandra.ferens@ue.katowice.pl

Małgorzata Kołodziejczak

Swoje zainteresowania naukowe skupia wokół społecznych aspektów zarządzania, w szczególności związanych ze zmianą na poziomie jednostkowym i organizacyjnym. W ostatnich latach zgłębia temat kryzysów jako źródła rozwoju jednostek oraz emocji jako danych o rzeczywistych, pozadeklaratywnych wartościach w zarządzaniu. Pracuje w Katedrze Zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego (doktor, starszy wykładowca). Jest również certyfikowanym coachem oraz coachem kryzysowym.

malgorzata.kolodziejczak@uni.lodz.pl

Bartosz Kurek

Zainteresowania badawcze koncentruje wokół metodyki analizy zdarzeń. Badał m.in. zawartość informacyjną transakcji pakietowych akcjami i kar pieniężnych Komisji Nadzoru Finansowego. Był stypendystą Fundacji Kościuszkowskiej w V.K. Zimmerman Center for International Education and Research in Accounting, University of Illinois at Urbana-Champaign (USA). Pracuje w Katedrze Rachunkowości Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie (dr hab., prof. UEK).

kurekb@uek.krakow.pl

Monika Perlińska

Zajmuje się zagadnieniami standaryzacji i harmonizacji rachunkowości i sprawozdawczości – zarówno finansowej, jak i niefinansowej – w kontekście globalnych wyzwań związanych z ochroną środowiska, przeciwdziałaniem zmianom klimatu, w tym w szczególności obrotem uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych, jak również społeczną odpowiedzialnością biznesu. Jest zatrudniona w Instytucie Finansów na Wydziale Ekonomiczno-Socjologicznym Uniwersytetu Łódzkiego. Prowadzi szkolenia dla przedsiębiorstw i instytucji finansowych.

monika.perlinska@uni.lodz.pl

Joanna Piłacik

Praktyk w zakresie sporządzania i badania sprawozdań finansowych oraz prowadzenia ksiąg rachunkowych. Od kilku lat interesuje się wpływem czynników społecznych i środowiskowych na system rachunkowości jednostek gospodarczych. Jest pasjonatką lasu, przyrody i łowiectwa (również w aspekcie odzwierciedlenia zasobów przyrodniczych w rachunkowości). Asystentka w Katedrze Rachunkowości Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego. W Centrum, poza badaniami, zajmuje się kwestiami organizacyjnymi.

joanna.pilacik@uni.lodz.pl

Andrzej Piosik

Prowadzi badania naukowe nad procesami kształtowania wyniku finansowego (earnings management), w tym nad związkiem kształtowania wyniku finansowego ze strukturą własnościową przedsiębiorstwa. Badania te obejmują różne bodźce kształtowania wyniku finansowego, w tym konsensus prognoz wyniku finansowego przez analityków. Interesuje się również identyfikacją przychodów w rachunkowości oraz kształtowaniem wyniku finansowego za pomocą przychodów. Pozostałe jego zainteresowania obejmują systemy rachunku kosztów, budżetowanie i kontrolę budżetową oraz systemy zarządzania dokonaniami Pracuje na Uniwersytecie Ekonomicznym w Katowicach, jest kierownikiem Katedry Rachunkowości (dr hab., prof. UEK).

piosik01@ue.katowice.pl

Maciej Tuszkiewicz

Jego zainteresowania koncentrują się na podejmowaniu decyzji w rachunkowości i łączą rachunkowość z socjologią i informatyką. Analizuje wpływ różnych czynników, m. in. cech systemów informatycznych czy relacji między ludźmi lub między człowiekiem a maszyną wykorzystując do tego przede wszystkim ankiety i eksperymenty. Pracuje w Katedrze Informatyki i Rachunkowości Międzynarodowej Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach.

maciej.tuszkiewicz@uekat.pl

Magdalena Wójcik-Jurkiewicz

Prowadzi badania z zakresu ujawnień niefinansowych, głównie w obszarze społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw. Analizuje dobre praktyki spółek giełdowych w tym zakresie. Z perspektywy społecznej przygląda się transformacji sektora górniczego, szacuje koszty pracy w górnictwie, podejmuje próby określenia drogi Polski do sprawiedliwej transformacji i neutralności klimatycznej. Interesuje się otoczeniem społecznym, etycznym i środowiskowym oraz ładem korporacyjnym spółek.
Pracuje w Katedrze Rachunkowości na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie (dr, adiunkt).

wojcikm2@uek.krakow.pl

Piotr Wójtowicz

Prowadzi badania w zakresie sprawozdawczości finansowej, w szczególności kształtowania wyniku finansowego (earnings management) oraz jakości wyniku finansowego (earnings quality) w kontekście uwarunkowań wynikających z istnienia instytucji formalnych i nieformalnych. Interesuje się rolą i jakością sprawozdawczości finansowej na rynkach kapitałowych. Pracuje w Katedrze Rachunkowości Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie (dr hab., prof. UEK).

wojtowip@uek.krakow.pl